Mühəndislik kursları

 

 

 

 

Elektrik müfəttişi | Electrical inspection 
 
Mövzular:
1. Elektrik Cərəyanı 2. Elektrik Gərginliyi 3. Aktiv, İnduktiv və Tutum müqaviməti 4 Güclər anlayışı: Tam, Aktiv və Reaktiv güc 5 Sabit cərəyan (DC) və istifadə sahələri 6 Dəyişən cərəyan (AC) və istifadə sahələri 7 Üçfazalı dövrələr 8 Elektrik dövrələri hesabatları 9 Elektroenergetika nədən bəhs edir 10 Elektrik Sistemi və Elektrik Şəbəkəsi necə qurulur 11 Stansiya və Yarımstansiyaların funksiyası nədən ibarətdir 12 Açıq və Qapalı Paylayıcı Qurğular 13 Paylayıcı Məntəqə və Obyektiv İdarəetmə Mərkəzləri 14 Komplekt Transformator Yarımstansiyaları 15 Elektrik sxemlərinin qurulması və oxunması 16 Transformatorlar 17 Transformatorların növləri, xarici və daxili quruluşu, istismarı 18 Transformatorların işləmə prinsipləri və hesabatı 19 Yağ və ... Daha ətraflı
İnşaat müfəttişi | Civil inspection  
İnşaat sahəsində tətbiq olunan beynəlxalq istinad standartlar. Beynəlxalq layihələrdə inşaat işlərinin təşkili və icrasi zamanı astm, aashto, aci, en kimi istinad standartlar və tətbiqi. Iso standarti haqqında məlumat və kefiyyətin idarə olunmasi sistemi. Tikintidə qazıntı,əks-doldurma və kipləşdirmə  işləri üzrə metodika və texniki spesifik tələblər.
Bünövrə və yeraltı komunikasiyalarının qazıntısı üçün tələb olunan metod və qaydalar.
Torpaq kipləşdirmə işləri.
Yoxlama, testlər və hesabatvermə Beton və dəmirbeton işlərinin aparılma qaydaları
Beton materialı haqqında metodik göstəricilər.
Beton tərkibinin layihləndirilməsi və materialların
Düzgün seçilməsi qaydaları:
 
Beton istehsalı və qəbulu zamanı tələb olunan
Laboratoriya testləri
 
Müxtəlif konstruksiyaların betonlama qaydaları və buna
Nəzarət ... Daha ətraflı
Geodeziya müfəttişi | Survey inspection
 
Mövzular:
Giriş Əsas anlayışlar Geodeziya tarixi Yerin forması və ölçüləri Qravitasiya Yer kürəsinin ellipsoidə oxşarlığı, ellipsoid növləri Yerin əyriliyinin ölçmələrə təsiri Proyeksiyalar Koordinat sistemləri Ölçülərin ellipsoid üzərində əksi Qaus-Kryuger proyeksiyası. UTM proyeksiyası Üçölçülü geodeziya həlləri. GNSS mahiyyəti və tətbiqi. GNSS koordinatlarının çevrilməsi GNSS yüksəkliklərinin ortometrik yüksəkliyə çevrrilməsi Geodeziyada isifadə olunan tətbiqlər Geodeziyada istifadə olunan alətlər Geodeziya istinad məntəqələri Relyefin rəqəmsal modeli. Elektron xəritə və Profil
 
Kursu müddəti: 20 saat ... Daha ətraflı
Mexanika müfəttişi | Mechanical inspection
 
Nasoslar haqqında ümümi məlumat və iş prinsipləri. Nasosların texniki parametrləri Mərkəzdənqaçma nasosları Mərkəzdənqaçma və porşenli nasosların mənfi və müsbət tərəfləri Nasoslarda nasazlıqlar və onların aradan qaldırılması üsulları üzrə Nasazlığa səbəb olan amillər Nasosların təmirə hazırlanması Nasosun nəql etdiyi işçi maddənin fiziki parametrlərinin nasosun iş rejiminə təsiri Nasosların təmirə hazırlanması Pistonlu ( Porşenli ) nasoslar Yastıqlar haqqında ümümi məlumat və iş prinsipləri Yastıqların növləri Diyirlənmə yastıqları Sürüşmə yastıqları Yastıqların qəbul etdikləri radial və aksial qüvvələr Yastıqların sıradan çıxma səbəbləri Vallar haqqında ümümi məlumat Muftalar Boru  kəməri  armaturlarının təsnifatı Siyirtmələrin konstruksiyaları v ... Daha ətraflı
Qaynaqçı |  Welder    ... Daha ətraflı
Rəngsaz və cilalayıcı | Painting and blasting ... Daha ətraflı
Qeyri-dağıdıcı Test |  Nondestructive testing (NDT) ... Daha ətraflı