Elektrik müfəttişi | Electrical inspection

Elektrik müfəttişi | Electrical inspection 

 

Mövzular:

1.

Elektrik Cərəyanı

2.

Elektrik Gərginliyi

3.

Aktiv, İnduktiv və Tutum müqaviməti

4

Güclər anlayışı: Tam, Aktiv və Reaktiv güc

5

Sabit cərəyan (DC) və istifadə sahələri

6

Dəyişən cərəyan (AC) və istifadə sahələri

7

Üçfazalı dövrələr

8

Elektrik dövrələri hesabatları

9

Elektroenergetika nədən bəhs edir

10

Elektrik Sistemi və Elektrik Şəbəkəsi necə qurulur

11

Stansiya və Yarımstansiyaların funksiyası nədən ibarətdir

12

Açıq və Qapalı Paylayıcı Qurğular

13

Paylayıcı Məntəqə və Obyektiv İdarəetmə Mərkəzləri

14

Komplekt Transformator Yarımstansiyaları

15

Elektrik sxemlərinin qurulması və oxunması

16

Transformatorlar

17

Transformatorların növləri, xarici və daxili quruluşu, istismarı

18

Transformatorların işləmə prinsipləri və hesabatı

19

Yağ və quru transformatorlar

20

Güc Transformatorları və Xüsusi Sərfiyyat Transformatorları

21

Cərəyan və Gərginlik Transformatorları

22

Ayırıcılar və istismarı

23

Boşaldıcılar və istismarı

24

Qoruyucular və istismarı

25

Kondensator batareyaları, akkumulyatorlar və istismarı

26

Reaktorlar və istismarı

27

Elektrik açarları və istismarı (yük açarları, yağ açarları, eleqaz açarları, vakuum açarları, elektromaqnit açarları, hava açarları)

28

Kabel və Elektrik Xətləri

29

Kabellər, istismarı, çəkilməsi və hesablanması

30

Kabellərdə zədə yerinin təyini və mufta armaturlarının quraşdırılması

31

Elektrik dayaqlarının növləri, funksiyaları və istismarı

32

İzolyatorların növləri və istismarı

33

Şin (busbar) sistemlərinin istifadə sahələri və üstünlükləri

34

Elektrik Veriliş Xətlərinin (EVX) seçilməsi və montajı

35

Elektrik Veriliş Xətləri və onlarda yarana biləcək qeyri normal iş rejimləri

36

İfrat gərginlik və ondan dolayı yaranan problemlər və onların həlli

37

İldırım ötürmə və Torpaqlama sistemləri

38

Elektrik maşınlarının sənayedə rolu

39

Mühərriklərin növləri və istifadə sahələri

40

Generatorların növləri və işləmə prinsipləri

41

Asinxron maşınlar

42

Enerjinin istismarı zamanı tələb olunan Texniki Təhlükəsizlik Qaydaları

43

Texniki İstismar Qaydalarının önəmli şərtləri

44

Xidmət personalının qaydaların yerinə yetirilməsində vəzifələri, məsuliyyətləri və nəzarətləri. Xidmət personalına qoyulan tələblər

45

Elektrik sahəsində istifadə edilən əl alətləri və onlardan istifadə şərtləri

46

Elektrik Təchizat Prinsipial sxemlərinin qurulma prinsipləri və oxunması qaydaları