Geodeziya müfəttişi | Survey inspection

Geodeziya müfəttişi | Survey inspection

 

Mövzular:

 • Giriş
 • Əsas anlayışlar
 • Geodeziya tarixi
 • Yerin forması və ölçüləri
 • Qravitasiya
 • Yer kürəsinin ellipsoidə oxşarlığı, ellipsoid növləri
 • Yerin əyriliyinin ölçmələrə təsiri
 • Proyeksiyalar
 • Koordinat sistemləri
 • Ölçülərin ellipsoid üzərində əksi
 • Qaus-Kryuger proyeksiyası. UTM proyeksiyası
 • Üçölçülü geodeziya həlləri.
 • GNSS mahiyyəti və tətbiqi.
 • GNSS koordinatlarının çevrilməsi
 • GNSS yüksəkliklərinin ortometrik yüksəkliyə çevrrilməsi
 • Geodeziyada isifadə olunan tətbiqlər
 • Geodeziyada istifadə olunan alətlər
 • Geodeziya istinad məntəqələri
 • Relyefin rəqəmsal modeli.
 • Elektron xəritə və Profil

 

Kursu müddəti: 20 saat