Mexanika müfəttişi | Mechanical inspection

Mexanika müfəttişi | Mechanical inspection

 

Nasoslar haqqında ümümi məlumat və iş prinsipləri. Nasosların texniki parametrləri

Mərkəzdənqaçma nasosları

Mərkəzdənqaçma və porşenli nasosların mənfi və müsbət tərəfləri

Nasoslarda nasazlıqlar və onların aradan qaldırılması üsulları üzrə

Nasazlığa səbəb olan amillər

Nasosların təmirə hazırlanması

Nasosun nəql etdiyi işçi maddənin fiziki parametrlərinin nasosun iş rejiminə təsiri

Nasosların təmirə hazırlanması

Pistonlu ( Porşenli ) nasoslar

Yastıqlar haqqında ümümi məlumat və iş prinsipləri

Yastıqların növləri

Diyirlənmə yastıqları

Sürüşmə yastıqları

Yastıqların qəbul etdikləri radial və aksial qüvvələr

Yastıqların sıradan çıxma səbəbləri

Vallar haqqında ümümi məlumat

Muftalar

Boru  kəməri  armaturlarının təsnifatı

Siyirtmələrin konstruksiyaları və tətbiq sahələri

Ventillərin konstruksiyaları və tətbiq sahələri

Tənzimləyici armaturlar

Membranlı icra mexanizmli tənzimləyici klapan

Kranların konstruksiyaları və tətbiq sahələri

Sipərlərin konstruktiv quruluşları

Qoruyucu armaturların təsnifatı

Əks klapanlar: konstruksiyaları və iş prinsipi

Ötürmələr haqqında ümümi məlumat

Mexaniki ötürmələrin növləri

Dişli çarx ötürmələri

Qayış ötürmələri

Zəncir ötürməsi

Sonsuz vint ötürməsi

Friksion ötürmə

Reduktorlar haqqında ümümi məlumat.

Reduktorların işləmə prinsipi

Reduktorların növləri